Algemene Voorwaarden van Orthomoleculair Voedingsadvies J. Linterman, gevestigd te Koog aan de Zaan, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85486981.

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Orthomoleculair Voedingsadvies J. Linterman en een client.

Artikel 2. Behandeling

 

 1. De overeenkomst tussen Orthomoleculair Voedingsadvies J. Linterman en de client wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.
 2. Orthomoleculair Voedingsadvies J. Linterman zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
  overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op Orthomoleculair Voedingsadvies
  J. Linterman rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 3. Client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig worden medegedeeld.
 4. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling te worden afgezegd.
  Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak behoudt Orthomoleculair Voedingsadvies J. Linterman zich het recht voor 50% van de kosten van het consult in rekening te brengen.


Artikel 3. Betaling

Betaling dient te geschieden na consult, via contante betaling of per bankoverschrijving binnen 14 dagen na factuurdatum van ontvangen factuur.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 1. Orthomoleculair Voedingsadvies J. Linterman is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat er is uitgegaan van door of namens de client verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, evenmin als adviezen
  door de cliënt niet of onjuist worden opgevolgd.
 2. Orthomoleculair Voedingsadvies J. Linterman is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Orthomoleculair Voedingsadvies J. Linterman is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de geadviseerde supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. Orthomoleculair Voedingsadvies J. Linterman zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen en/of medicijnen.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Orthomoleculair Voedingsadvies J. Linterman.


Artikel 5. Privacy

Orthomoleculair Voedingsadvies J. Linterman zal alle informatie betreffende de client die hij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Orthomoleculair Voedingsadvies J. Linterman daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.

Artikel 6. Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Orthomoleculair Voedingsadvies J. Linterman partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 7. Klachten

Orthomoleculair Voedingsadvies J. Linterman is aangesloten bij de geschillencommissie van erisietsmisgegaan.nl.
Heeft u 
klachten over de behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure.
U kunt daarvoor de klachtencommissie op 
erisietsmisgegaan.nl inschakelen.

 


Ik val als CAT-therapeut onder GAT-Wkkgz klachtrecht en GAT-tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT).